Technogym Synchro 500
54.000,00 12.500,00 DKK
Technogym Excite Synchro 1000
69.995,00 17.500,00 DKK
Technogym Artis Synchro
100.000,00 35.000,00 DKK